Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi - så använder vi pengarna

Globalt har Läkare Utan Gränser 6 miljoner givare som tillsammans bidrar med över 90 procent av våra intäkter. Det gör att vi kan agera snabbt för att rädda liv. 

INSAMLING i sverige

2017 samlade vi in totalt 618 miljoner kronor i Sverige. Dessa medel kommer från privatpersoner, företag och stiftelser. Genom den stora andelen privata gåvor kan vi bibehålla vårt oberoende och vår handlingsfrihet. 

Den 17 juni 2016 fattade vi beslutet att sluta att ansöka om pengar från EU:s institutioner och medlemsländer, inklusive deras biståndsorgan såsom Sida, för arbetet runtom i världen. Det är en reaktion på EU:s omänskliga flyktingpolitik och användandet av humanitärt bistånd för att hålla flyktingar borta. Läs mer om beslutet här. Under 2017 avslutade vi vårt formella samarbete som humanitär strategisk partner till Sida.

Vi tar inte emot bidrag från företag som huvudsakligen arbetar inom tobaks-, alkohol-, vapen-, olja/gas-, diamant-, guld- eller läkemedelsindustrin. Mer information finns i våra riktlinjer för insamling

För mer information om vår internationella insamling och vart pengarna går, se vår internationella årsberättelse

SÅ används pengarna

Vi strävar efter att de ekonomiska och mänskliga resurserna ska förvaltas på bästa sätt inom vår organisation. Under 2017 gick 87,8 procent av de i Sverige insamlade medlen till det ideella ändamålet. För full redovisning av intäkter och kostnader, se våra årsredovisningar.

För Läkare Utan Gränser har 2017 varit ett intensivt och utmanande år. Under hösten kom rapporter om systematisk förföljelse och våldsattacker mot rohingyer i Myanmar och den desperata flykten över gränsen till Bangladesh. På vissa håll i Syrien, och även i Irak, mattades striderna av under 2017.

På andra håll intensifierades konflikterna, som i Sydsudan, Kongo-Kinshasa och Centralafrikanska Republiken. Det inträffade även flera utbrott av smittsamma sjukdomar under året, som lungpest på Madagaskar och difteri i Jemen samt bland rohingya-flyktingarna i Bangladesh.

Men året innehöll också flera medicinska framgångar. Till exempel inledde vi en klinisk prövning i Uzbekistan, med syftet att ta fram en bättre och kortare behandling av läkemedelsresistent tuberkulos som förhoppningsvis kan rädda livet på hundratusentals människor.

LÄKARE UTAN GRÄNSERS INTERNA KONTROLL

Vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa att verksamheten bedrivs så bra och effektivt som möjligt, och att vi följer gällande regler och riktlinjer.

För Läkare Utan Gränser är organisationsstrukturen, med en genomtänkt arbets- och ansvarsfördelning, tydliga rutiner och aktiva policys (attestordning, inköpspolicy etc.), en av grundstenarna i kontrollmiljön. En annan viktig del är att upprätthålla en organisationskultur där transparens och ärlighet är centralt.

Vår verksamhet granskas årligen av en auktoriserad revisor.
Läs mer om vårt arbete med intern kontroll här.

SVENSK INSAMLINGSKONTROLL

Läkare Utan Gränser innehar ett 90-konto, vilket innebär att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. För att läsa mer om vad som ingår i granskningen samt ytterligare information om insamlingskontroll, vänligen besök Svensk Insamlingskontrolls hemsida.

FRII

Läkare Utan gränser är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII). Det innebär bland annat att vi följer FRIIs kvalitetskod, som är ett självregelringsinstrument där krav ställs på god intern kontroll och styrning. Varje år skriver vi en effektrapport, med syfte att visa vilken nytta organisationen gör. Denna kommer ut i september.

Vartannat år granskar vår revisor att kraven i koden är uppfyllda. Mer information angående FRII:s arbete finns att läsa på FRII:s hemsida.

Läs vår antikorruptionspolicy här

Arbetskultur Läkare Utan Gränser Sverige

Vill du vara med och rädda liv?

Vårt arbete finansieras till 90 procent av privata givare runtom i världen. Tack vare dem kan vi vara på plats snabbt när krisen slår till. Stöd vårt arbete >

Senast uppdaterad: 5 september 2018

Undermeny

Löner och arvoden

I vår lönepolicy, som beslutats av styrelsen, står det tydligt att lönenivåerna för alla anställda ska vara måttliga samt att organisationen ska genomsyras av volontäranda. 

Riktlinjer för insamling

Svenska Läkare Utan Gränser följer de insamlingsprinciper som har tagits fram av den internationella rörelsen Médecins Sans Frontières.