Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi - så använder vi pengarna

Vi finansieras till över 90 procent av gåvor från privatpersoner. Resten är bidrag från regeringar och deras biståndsorgan.

INSAMLING

2016 samlade vi in totalt 780 miljoner kronor i Sverige, dessa medel kommer från privatpersoner och företag. Utöver det fick vi runt 57 miljoner kronor i institutionella medel från Sida. Genom den stora andelen privata gåvor kan vi bibehålla vårt oberoende och vår handlingsfrihet.

Den 17 juni 2016 fattade vi beslutet att sluta att ansöka om pengar från EU:s institutioner och medlemsländer för arbetet runtom i världen. Det är en reaktion på EU:s omänskliga flyktingpolitik och användandet av humanitärt bistånd för att hålla flyktingar borta. Läs mer om beslutet här

Vi tar inte emot bidrag från företag som huvudsakligen arbetar inom tobaks-, alkohol-, vapen-, olja/gas-, diamant-, guld- eller läkemedelsindustrin. Mer information finns i våra riktlinjer för insamling

För mer information om vår internationella insamling och vart pengarna går, se vår internationella activity report

SÅ används pengarna

Vi strävar efter att de ekonomiska och mänskliga resurserna ska förvaltas på bästa sätt inom vår organisation. Under 2016 gick 91,4 procent av de i Sverige insamlade medlen till det ideella ändamålet. För full redovisning av intäkter och kostnader, se våra årsredovisningar.

För Läkare Utan Gränser var 2016 ett extraordinärt år – på många sätt. Det var ett år då attackerna mot sjukvården fortsatte och försvårade för oss att nå fram till människor i behov av hjälp. Det var det dödligaste året någonsin på Medelhavet samtidigt som våra räddningsbåtar undsatte 21 603 personer. Det var ett år med akut undernäringskris i Nigeria och uppflammande våld i bland annat Sydsudan, Centralafrikanska republiken och Afghanistan. 

LÄKARE UTAN GRÄNSERS INTERNA KONTROLL

Vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa att verksamheten bedrivs så bra och effektivt som möjligt, och att vi följer gällande regler och riktlinjer.

För Läkare Utan Gränser är organisationsstrukturen, med en genomtänkt arbets- och ansvarsfördelning, tydliga rutiner och aktiva policys (attestordning, inköpspolicy etc.), en av grundstenarna i kontrollmiljön. En annan viktig del är att upprätthålla en organisationskultur där transparens och ärlighet är centralt.

Vår verksamhet granskas årligen av en auktoriserad revisor.
Läs mer om vårt arbete med intern kontroll här.

SVENSK INSAMLINGSKONTROLL

Läkare Utan Gränser innehar ett 90-konto, vilket innebär att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. För att läsa mer om vad som ingår i granskningen samt ytterligare information om insamlingskontroll, vänligen besök Svensk Insamlingskontrolls hemsida.

FRII

Läkare Utan gränser är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII). Det innebär bland annat att vi följer FRIIs kvalitetskod, som är ett självregelringsinstrument där krav ställs på god intern kontroll och styrning. Varje år skriver vi en effektrapport, med syfte att visa vilken nytta organisationen gör. Denna kommer ut i september.

Vartannat år granskar vår revisor att kraven i koden är uppfyllda. Mer information angående FRII:s arbete finns att läsa på FRII:s hemsida.

Läs vår antikorruptionspolicy här

Arbetskultur Läkare Utan Gränser Sverige

Läs vår effektrapport från 2016 här

Läs vår effektrapport från 2015 här

Läs vår effektrapport från 2014 här

Läs vår effektrapport från 2013 här

Läs vår rapport till FRII från 2012 här

Läs vår rapport till FRII från 2011 här

Läs vår rapport till FRII från 2010 här

Läs vår rapport till FRII från 2009 här

Senast uppdaterad: 7 okt 2016

Undermeny

Löner och arvoden

I vår lönepolicy, som beslutats av styrelsen, står det tydligt att lönenivåerna för alla anställda ska vara måttliga samt att organisationen ska genomsyras av volontäranda. 

Riktlinjer för insamling

Svenska Läkare Utan Gränser följer de insamlingsprinciper som har tagits fram av den internationella rörelsen Médecins Sans Frontières.